Antonín Papík kominictví

Provádíme veškeré kominické práce:

•    pravidelné čištění a kontrolu spalinových cest dle NV  91/2010 Sb. a  platných norem s pasportizaci a s hlídáním termínu
•    revize komínů a spalinových cest
•    měření účinnosti malých zdrojů a vypouštěných látek
•    zkoušení těsnosti komínu a prohlídky a inspekční kamerou
•    frézování sazí v komíně
•    poradní činnost a posouzení projektových dokumentací spalinových cest

Stavby, opravy a montáž komínů:

•    stavby, montáž a prodej certifikovaných komínů a jejich části
•    opravy stávajících komínů
•    vytvoření ochranného pouzdra
•    frézování zděných komínů
•    vložkování komínů
•    změny dodatečného napojení
•    montáž a opravy komínových lávek
•    zhotovení a montáž kouřovodu

 

Pravidelná kontrola a čištění spalinových cest dle NV  91/2010 Sb. a  platných norem s pasportizaci a s hlídáním termínu.

Kontrola spalinové cesty se provádí:
- posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětu v návazností na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
- posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
- posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
- posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou budovy
- posouzením jejího stavebně technického stavu

 

Čistění spalinové cesty 

Čistění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čistění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci.
Čistění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících části nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Kominictví Papík zajišťuje dle dohody pasportizaci a hlídání termínů prohlídek a čistění spalinové cesty.

 

Revize komínů a spalinových cest

Revize se provádí:
 -před uvedením spalinové cesty do provozu, nebo po každé stavební úpravě komína
-při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
-před výměnou, nebo novou instalaci spotřebiče paliv
-po komínovém požáru
-při vzniku trhlin ve spalinové cestě způsobené v důsledku sedání podloží, porušení únosnosti stavebních   konstrukci, otřesu nebo jiných příčin, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

 

Měření účinnosti malých zdrojů a vypouštěných látek

Úkolem měření účinnosti spalování a vyhodnocením množství škodlivin je nastavit spalovací proces tak, aby v rámci možnosti, v závislosti na druhu paliva, typu kotle a způsobu spalování bylo dosaženo optimálních poměru v zájmu využiti tepelné energie paliva a minimalizování objemu škodlivin ve spalinách.

 

Zkoušení těsnosti komínu a prohlídky a inspekční kamerou

Na žádost zákazníka provádíme zkoušky těsnosti spalinových cest a prohlídky komínů inspekční kamerou.
Zkouška těsnosti odhalí netěsnosti v komínovém průduchu a tím únik nebezpečných spalin do obytných místnosti a jiných prostorů. Netěsnosti ve spalinové cestě je jednou z hlavních příčin požáru a otrav.
Inspekční kamera odhalí vnitřní stav komínů a komínových vložek. Díky tomuto odhalení se dá předejít podobným neštěstím.

 

Frézování sazí v komíně

Je způsob čistění komínového průduch jednodušším frézovacím zařízením. Používá se, kdy usazeniny v komínovém průduchu jsou tvrdší konzistence a kominické nářadí není až tak účinné.

 

Poradní činnost a posouzení projektových dokumentací spalinových cest

Správně navržená spalinová cesta má důležitou funkci pro bezproblémový a hospodárný provoz připojeného spotřebiče. Komín je zabudován do stavby, a jeho dodatečné úpravy či změny jsou velice náročné a nákladné, mnohdy i nemožné. Komíny se u nás podle předpisů platných již po řadu let navrhují tak, aby měly životnost stejnou jako je životnost stavby. Ta se v našich podmínkách počítá na několik desítek let, nejméně 50 až 70 let. Komín se navrhuje pro zcela konkrétní spotřebič, to jest kotel, ohřívač vody či kamna. Každý spotřebič má technickoekonomickou životnost jinou, většinou nejvýše 15 až 20 let. Po této době zastará a je nutno jej vyměnit nebo modernizovat. Při této příležitosti je rovněž nutno znovu přepočítat komín. Tyto a jiná posouzení spalinových cest nabízíme odbornými pracovníky.

 

Stavby, montáž a prodej certifikovaných komínů a jejich dílů

U firmy je možno si objednat a zakoupit komínové systémy a jejich samotné části. Zákazník si může vybrat z certifikovaných systému SCHIDEL, CIKO, HELUS, KORS, ČUPR a jiných komínových systému. Kominictví Papík zároveň nabízí jejich odbornou montáž.

 

Vytvoření nového komínového pouzdra v komínovém průduchu

Způsob opravy komínů kdy se vytvoří ve vnitřní části komínového průduchu ochranné pouzdro ze speciální směsi. Tyto práce se provádějí po zaškolení firmou  SCANCORE , která poskytuje na nově vytvořené komínové pouzdro 10-ti letou záruku.

 

Opravy stávajících komínů

Firma provádí opravy a sanace stávajících komínových průduchu a komínových těles. Komínové  průduchy u kterých nelze použit frézování nebo vytvoření ochranného pouzdra je nutno provést sanace komínu jejím částečným, nebo úplným rozebráním. Dále provádíme opravy komínových těles v nadstřešní části a to buď pouze jejich opravou, nebo rozebráním v nadstřešní části a jejich zpětné vyzdění.

 

Frézování zděných komínů

Frézování komínů je zásah do komínového zdiva, kdy se zvětšuje světlost průduchu a muže touto činnosti dojit k poškození komínového tělesa. Frézování se provádí pouze po předběžné prohlídce komína. Samotnou činnost provádějí pracovníci s dlouholetou praxi, potřebnou šetrnosti a vědomím závěrečného úklidu.

 

Vložkování komínů

Je činnost při které se vkládá do stávajícího zděného komínového průduchu ochranná komínová vložka. Tyto slouží pro bezpečný odvod spalin od spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Je závislé od spotřebiče jaká komínová vložka se do komínového průduchu použije.

 

Změny dodatečného napojení

V případech kdy u komínových průduchu s šamotovou vložkou je opomenuto osazení napojovacího dílů, nebo je osazen v jiné výšce, než je nutno, musí se tento díl osadit dodatečně. Firma provádí taky opravy prasklých napojovacích dílu. K tomuto dochází neodborným napojením spotřebiče na komínový průduch, nebo tepelným šokem keramiky.

Montáž a opravy komínových lávek

Firma zajišťuje výrobu a montáž nových komínových lávek.  Rovněž provádí opravu stávajících komínových lávek.

 

Zhotovení a montáž kouřovodu

Firma zajišťuje výrobu, prodej a montáž Al. kouřovodu pro plynové podtlakové spotřebiče . Dále provádí montáž a prodej prvků kouřovodu pro napojení spotřebičů na komínové průduchy pro všechny druhy paliva.

 

 

Antonín Papík kominictví

profesionání kominík

777 713 289

596 611 801

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pražákova 217/5
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
IČO: 12985554
DIČ: CZ5511100837