Pravidelná roční kontrola a čištění

 

Kontrola spalinové cesty se provádí:
– posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálů a předmětu v návazností na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
– posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
– posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čisticím a kontrolním místům
– posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodu spalin obvodovou stěnou budovy
– posouzením jejího stavebně technického stavu

 

Čistění spalinové cesty

Čistění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Čistění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci.
Čistění spalinové cesty se provádí čisticími pracemi, zejména se zaměřením na odstraňováním pevných usazenin ve spalinové cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečisťujících části nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
Kominictví Papík zajišťuje dle dohody pasportizaci a hlídání termínů prohlídek a čistění spalinové cesty.